Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2023

Proszę przeczytać uważnie niniejsze warunki przed korzystaniem z Naszej Usługi.

1. Interpretacja i Definicje

1.1 Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielką, mają znaczenia zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

1.2 Definicje

Dla potrzeb tego Regulaminu:

 1. Awaria odnosi się do nieplanowanej przerwa w dostępności usług, która następuje z przyczyn niezależnych.
 2. Darmowy Okres Próbny odnosi się do ograniczonego okresu czasu, który może być darmowy podczas zakupu Subskrypcji.
 3. Konto oznacza unikalne konto stworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.
 4. Kraj odnosi się do: Polski.
 5. Opinie oznaczają opinie, innowacje lub sugestie wysłane przez Ciebie dotyczące atrybutów, wydajności lub funkcji naszej Usługi.
 6. Partner oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub jest pod wspólną kontrolą z stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania na wybory dyrektorów lub inny organ zarządzający.
 7. Podmiot Trzeci odnosi się do dowolnej osoby fizycznej lub prawnej, która nie jest ani Tobą, ani Spółką, ani jednym z naszych Partnerów, a która jest zaangażowana w przetwarzanie danych, dostarczanie usług na rzecz Spółki lub inaczej uczestniczy w operacjach przeprowadzanych przez nas lub w naszym imieniu.
 8. Regulamin (również określany jako „Warunki”) oznacza niniejszy Regulamin, który stanowi całość umowy między Tobą a Spółką, dotyczącą korzystania z Usługi.
 9. Serwis Społecznościowy Trzeciej Strony oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, uwzględnione lub udostępnione przez Usługę.
 10. Spółka (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasza”) odnosi się do SEMSTORM International sp. z o.o., NIP: 9512401362.
 11. Strona Internetowa odnosi się do https://akademia.semstorm.com/
 12. Subskrypcje odnoszą się do usług lub dostępu do Usługi oferowanej na zasadzie subskrypcji lub jednorazowej płatności przez Spółkę dla Ciebie.
 13. Ty oznacza osobę indywidualną korzystającą z Usługi, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.
 14. Umowa to umowa o świadczenie Usług zamówionych przez Ciebie w ramach Subskrypcji, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin.
 15. Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy czy tablet.
 16. Usługa odnosi się do Strony Internetowej.

2. Zastrzeżenie

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z tej Usługi oraz umowę obowiązującą między Tobą a Spółką. Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w zakresie korzystania z Usługi.

Twój dostęp do Usługi oraz jej używanie jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Regulamin ten dotyczy wszystkich odwiedzających, użytkowników oraz innych osób, które korzystają z Usługi.

Korzystając z Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszego Regulaminu, możesz nie mieć dostępu do Usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Spółka nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.

Jesteś zobowiązany niniejszym Regulaminem do:

 1. niewykorzystywania usług w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa,
 2. zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi takimi jak hasła dostępowe i klucze API,
 3. niewykorzystywania naszych zasobów systemowych w sposób utrudniający korzystanie z nich innym użytkownikom oraz w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi,
 4. niepodejmowania prób naruszenia naszych zasobów systemowych, do których nie masz uprawnień,
 5. niepodejmowania prób automatycznego pozyskania danych dostępnych w Usłudze nie posiadając dostępu API. Szczegółowe warunki korzystania z API SEMSTORM reguluje odrębny regulamin.

3.  Subskrypcje

3.1 Okres subskrypcji

Usługa lub niektóre jej części są dostępne tylko z płatną Subskrypcją. Opłata będzie naliczana z góry w sposób cykliczny i okresowy (np. codziennie, tygodniowo, miesięcznie lub rocznie), lub jednorazowo, w zależności od rodzaju planu Subskrypcji, który wybierzesz podczas jej zakupu.

Na koniec każdego okresu Twoja Subskrypcja może zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie tych samych warunkach, chyba że ją anulujesz lub Spółka ją anuluje, pod warunkiem, że w okresie Twojej Subskrypcji nie miała miejsce „Zmiana opłat”.

3.2 Anulowanie subskrypcji

Możesz anulować odnowienie Subskrypcji albo przez stronę ustawień Twojego Konta, albo kontaktując się ze Spółką. Nie otrzymasz zwrotu opłat, które już zapłaciłeś za bieżący okres Subskrypcji, i będziesz miał dostęp do Usługi do końca Twojego bieżącego okresu Subskrypcji.

3.3 Rozliczenia

Masz obowiązek dostarczyć Spółce dokładne i kompletne informacje do rozliczeń, w tym pełne imię i nazwisko, adres, województwo, kod pocztowy, numer telefonu oraz prawidłowe dane dotyczące metody płatności lub nazwy i numeru podatkowego (NIP) spółki, którą reprezentujesz.

Jeśli z jakiegoś powodu nie dojdzie do automatycznego obciążenia rachunku, Spółka wyśle fakturę elektroniczną wskazującą, że musisz dokonać płatności ręcznie, do określonego terminu, na pełną kwotę odpowiadającą okresowi rozliczeniowemu wskazanemu na fakturze.

3.4 Zmiany Opłat

Spółka, według własnego uznania i w dowolnym momencie, może modyfikować opłaty za Subskrypcje. Jakiekolwiek zmiany opłat za Subskrypcje staną się skuteczne po zakończeniu bieżącego okresu Subskrypcji.

Spółka dostarczy Ci odpowiednio wcześniejsze powiadomienie o zmianie opłat za Subskrypcje, aby dać Ci możliwość zakończenia Twojej Subskrypcji przed wejściem w życie takiej zmiany.

Twoje dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany opłat za Subskrypcję stanowi Twoją zgodę na zapłatę zmodyfikowanej kwoty za Subskrypcję.

3.5 Reklamacje

W każdej chwili możesz złożyć Reklamację w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej na adres e-mail: reklamacje@semstorm.com.

Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane teleadresowe Usługobiorcy,
 2. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy,
 3. przedmiot reklamacji.

Spółka rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Ci odpowiedź na adres e-mail wraz z uzasadnieniem. Wysyłając Reklamację zobowiązujesz się do dodania adresu reklamacje@semstorm.com do whitelisty oraz sprawdzania takich folderów u Twojego dostawcy poczty jak „Spam”, „Oferty” i inne podobne.

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni Spółka nie rozpatrzy Reklamacji, Reklamację uznaje się za uznaną.

W skomplikowanych przypadkach Spółka może wydłużyć termin rozpatrzenia Reklamacji o dodatkowe 14 dni, o czym poinformuje Cię na adres e-mail przed upływem pierwszych 14 dni. W takim przypadku Spółka uzasadni opóźnienie.

3.6 Zwroty

Chyba że wymaga tego prawo, opłacone opłaty za Subskrypcje nie podlegają zwrotowi.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r., o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przyjmujesz do wiadomości, że ze względu na okoliczność, iż świadczenie Umowy rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty jej zawarcia, nie przysługuje Ci uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

Niektóre wnioski o zwrot za Subskrypcje mogą być rozpatrywane przez Spółkę indywidualnie i przyznawane według wyłącznego uznania Spółki. W takim przypadku Spółka nie zwraca środków, które niezbędne były do uruchomienia Umowy.

3.7 Usunięcie danych

W przypadku, gdy nie odnowisz Subskrypcji w ciągu 30 dni od jej wygaśnięcia, zastrzegamy sobie prawo do trwałego usunięcia wszystkich danych dostarczonych przez Ciebie lub powiązanych z Twoim Kontem. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność, aby zabezpieczyć wszelkie dane przed wygaśnięciem Subskrypcji, ponieważ po usunięciu, dane nie mogą zostać odzyskane.

3.8 Wsparcie

Zapewniamy wsparcie dostępne pod adresem e-mail: support@semstorm.com lub w inny sposób jasno określony Stronie Internetowej. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe. Naszą strefą czasową jest CET (Central European Time). Nie pracujemy w dni wolne od pracy.

3.9 Darmowy Okres Próbny

Spółka może, według własnego uznania, oferować Subskrypcję z Darmowym Okresem Próbnym na ograniczony okres czasu.

Może być wymagane podanie Twoich danych do rozliczeń, aby zapisać się na Darmowy Okres Próbny.

Jeśli podasz swoje dane do rozliczeń podczas zapisywania się na Darmowy Okres Próbny, Spółka nie obciąży Cię opłatą do momentu zakończenia Darmowego Okresu Próbnego. W ostatnim dniu Darmowego Okresu Próbnego, chyba że anulujesz swoją Subskrypcję, zostaniesz automatycznie obciążony stosowną opłatą za Subskrypcję, którą wybrałeś.

W dowolnym momencie i bez uprzedzenia Spółka zastrzega sobie prawo do

 1. modyfikacji warunków oferty Darmowego Okresu Próbnego
 2. anulowania takiej oferty Darmowego Okresu Próbnego.

4. Konta Użytkowników

Kiedy zakładasz u Nas Konto, musisz dostarczyć nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne w każdym momencie. Niedostarczenie takich informacji stanowi naruszenie Regulaminu, co może skutkować natychmiastowym zakończeniem Twojego Konta w naszej Usłudze.

Jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła, którego używasz do dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania lub czynności na Twoim koncie niezależnie od sposobu rejestracji, tj. na Stronie Internetowej lub za pomocą Serwisu Społecznościowego Trzeciej Strony.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła nikomu. Masz obowiązek każdorazowo powiadomić nas o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego Konta najszybciej, jak to możliwe.

Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu, która nie jest prawnie dostępna do użycia, nazwy lub znaku towarowego, które podlegają jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innej niż Ty bez odpowiedniego upoważnienia, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub nieprzyzwoita.

5. Własność Intelektualna

Usługa oraz jej oryginalna zawartość (z wyjątkiem treści dostarczanych przez Ciebie lub innych użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Spółki oraz jej licencjodawców.

Usługa jest chroniona prawem autorskim, znakami towarowymi oraz innymi przepisami zarówno Kraju, jak i krajów zagranicznych.

Nasze znaki towarowe i wizerunek handlowy nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki.

6. Informacje zwrotne od Ciebie

Przekazujesz wszystkie prawa, tytuły i interesy w jakiejkolwiek informacji zwrotnej, którą dostarczasz Spółce. Jeśli z jakiegokolwiek powodu takie przekazanie jest nieskuteczne, zgadzasz się udzielić Spółce nieograniczonego, wieczystego, nieodwołalnego, niepłatnego, ogólnoświatowego prawa i licencji do używania, reprodukcji, ujawniania, sublicencjonowania, dystrybucji, modyfikowania i wykorzystywania takiej informacji zwrotnej bez ograniczeń.

7. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Kwestie związane z ochroną danych osobowych znajdziesz z naszej Polityce Prywatności, która jest częścią niniejszego Regulaminu i musi być zaakceptowana, by korzystać z Usługi.

Administratorem Danych osobowych jest Spółka, tj. SEMSTORM International sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000587602, NIP: 9512401362, REGON: 363052435, Kapitał zakładowy – 200 000,00 zł.

8. Linki do Innych Stron Internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług Podmiotów Trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Spółkę.

Spółka nie ma kontroli nad tymi stronami i usługami Podmiotów Trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, politykę prywatności czy praktyki. Dodatkowo przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Spółka nie będzie odpowiedzialna ani zobowiązana, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody czy straty powstałe lub rzekomo powstałe w związku z korzystaniem z takiej treści, towarów czy usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron lub usług.

Zdecydowanie radzimy Ci zapoznać się z regulaminami oraz politykami prywatności wszelkich stron internetowych lub usług Podmiotów Trzecich, które odwiedzasz.

9. Rozwiązanie umowy

Możemy zakończyć lub zawiesić Twoje Konto, jeśli naruszasz niniejszy Regulamin po wezwaniu Cię do zaniechania tych naruszeń. Przysługuje Ci w takim przypadku zwrot opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres rozliczeniowy.

Masz w każdej chwili możliwość usunięcia konta. W tym celu wyślij e-mail na adres support@semstorm.com z prośbą o usunięcie konta i powiązanych z nim danych. W celu weryfikacji Twojej tożsamości wiadomość elektroniczna powinna być wysłana z adresu, który podany jest w Usłudze. My po usunięciu konta poinformujemy Cię w także formie wiadomości elektronicznej.

Po zakończeniu Twoje prawo do korzystania z Usługi zostanie natychmiast wyłączone. Jeśli chcesz zakończyć swoje Konto, możesz po prostu przestać korzystać z Usługi.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

Bez względu na wszelkie szkody, jakie mógłbyś ponieść, cała odpowiedzialność Spółki oraz jej dostawców na mocy niniejszego Regulaminu oraz Twoje wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do wszystkiego powyższego będzie ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 50 USD, jeśli nie zakupiłeś Usługi

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Spółka ani jej dostawcy nie będą odpowiadać za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym, ale nie ograniczając się do, szkód z tytułu utraty zysków, utraty danych lub innych informacji, z tytułu przerwania działalności, z tytułu obrażeń ciała, utraty prywatności wynikającej z użycia lub niemożności użycia Usługi, oprogramowania stron trzecich i/lub sprzętu stron trzecich używanego z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszego Regulaminu), nawet jeśli Spółka lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego podstawowego celu.

Spółka nie odpowiada za szkody spowodowane z winy Podmiotów Trzecich, z których usług Spółka korzysta.

Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie domniemanych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikowe szkody, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona do największego zakresu dozwolonego przez prawo.

11. Zastrzeżenie „TAKA JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”

Usługa jest dostarczana Tobie „TAKA, JAKIM JEST” i „WEDŁUG DOSTĘPNOŚCI”, ze wszystkimi błędami i wadami, bez żadnej gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, w swoim własnym imieniu oraz w imieniu swoich Partnerów oraz ich odpowiednich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie wyklucza wszelkie gwarancje, zarówno wyrażone, dorozumiane, ustawowe, jak i inne, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje handlowości, przydatności do określonego celu, tytułu i nie naruszenia, oraz gwarancje, które mogą wynikać z obrotu, wykonania, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczania powyższego, Spółka nie udziela żadnej gwarancji ani nie podejmuje się, ani nie dokonuje żadnej reprezentacji, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez przerw, spełni jakiekolwiek standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów, czy że jakiekolwiek błędy lub wady mogą lub zostaną skorygowane.

Bez ograniczania powyższego, ani Spółka, ani żaden dostawca Spółki nie dokonuje żadnej reprezentacji ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyrażonej lub dorozumianej:

 1. co do działania lub dostępności Usługi, ani informacji, treści i materiałów lub produktów zawartych w niej;
 2. że Usługa będzie działać bez przerw lub będzie wolna od błędów;
 3. co do dokładności, niezawodności czy aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych przez Usługę;
 4. że Usługa, jej serwery, treść lub e-maile wysyłane przez lub w imieniu Spółki są wolne od wirusów, skryptów, trojanów, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych składników.

Jednocześnie Spółka jest zobowiązana do:

 1. monitorowania działania Usługi,
 2. niezwłocznego likwidowania Awarii powstałych po swojej stronie,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerach,
 4. informowania o zaplanowanych przerwach technicznych trwających ponad 6 godzin z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Za brak ciągłości dostarczania usług, zawiniony przez Spółkę, trwający ponad 24 godziny, Spółka zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o 3 dni za każde rozpoczęte 24 godziny przerwy ponad okres 1 dnia. Przedłużenie takie dokonywane jest na Twoje żądanie. Możesz je złożyć żądanie w terminie 14 dni od powstania przerwy.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie swych usług przez Ciebie.

Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wykluczenie pewnych rodzajów gwarancji lub ograniczenia dotyczące ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wykluczenia i ograniczenia mogą nie dotyczyć Ciebie. Jednak w takim przypadku wykluczenia i ograniczenia określone w tej sekcji zostaną zastosowane w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

12. Prawo Obowiązujące

Prawa Kraju, wyłączając jego zasady kolizyjne, będą regulować ten Regulamin oraz Twoje korzystanie z Usługi. Twoje korzystanie z Aplikacji może być również przedmiotem innych lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych praw.

13. Rozwiązanie Sporów

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw próbować rozwiązać spór poprzez reklamację, kontaktując się ze Spółką.

Reklamację możesz złożyć w formie pisemnej, kierując ją na adres e-mail: reklamacje@semstorm.com. Twoja reklamacja powinna zawierać:

 1. Twoje dane kontaktowe,
 2. Nazwę oraz rodzaj Usługi, której dotyczy reklamacja,
 3. Opis przedmiotu reklamacji.

Zalecamy przesłanie reklamacji na adres e-mail Spółki (lub tradycyjną pocztą) nie później niż w ciągu 2 miesięcy od momentu wystąpienia okoliczności stanowiących przedmiot reklamacji.

Spółka zobowiązuje się rozpatrzyć Twoją reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i przekazać Ci odpowiedź wraz z uzasadnieniem decyzji.

14. Dla Użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich obowiązkowych przepisów prawa kraju, w którym jesteś rezydentem.

15. Postanowienia dotyczące końcowego użytkowania przez Rząd Federalny Stanów Zjednoczonych

Jeśli jesteś końcowym użytkownikiem rządu federalnego USA, nasza Usługa jest „Towarem Komercyjnym”, jak określono w 48 C.F.R. §2.101.

16. Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Oświadczasz i gwarantujesz, że

 1. nie znajdujesz się w kraju, który jest przedmiotem embarga rządu Stanów Zjednoczonych, ani w kraju oznaczonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”, oraz
 2. nie figurujesz na żadnej liście rządu Stanów Zjednoczonych zakazującej lub ograniczającej transakcje.

17. Rozdzielność postanowień i Zrzeczenie się Praw

17.1    Rozdzielność postanowień

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie tych Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub nieegzekwowalne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby jak najwierniej odzwierciedlić pierwotne intencje tego postanowienia zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy.

17.2    Zrzeczenie się praw

Chyba że postanowiono inaczej w niniejszym dokumencie, niekorzystanie z praw lub niewymaganie wykonania zobowiązania na mocy niniejszego Regulaminu nie wpłynie na możliwość korzystania z takiego prawa lub wymagania jego wykonania w przyszłości, ani nie będzie oznaczało rezygnacji z prawa do dochodzenia roszczeń w przypadku jakiegokolwiek naruszenia w przyszłości.

18. Zmiany w Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie z ważnej przyczyny. Jeśli wprowadzimy zmiany, dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych postanowień.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej Usługi po wprowadzeniu tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych postanowień. Jeśli nie zgadzasz się na nowe postanowienia, w całości lub częściowo, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej i Usługi.

W takim przypadku przysługuje Ci zwrot opłaty abonamentowej za niewykorzystany okres rozliczeniowy. Zwrot dokonywany jest na Twoje żądanie. Możesz je złożyć żądanie w terminie 14 dni od wejścia w życie nowego Regulaminu.

19. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego Regulaminu, możesz się z nami skontaktować:

 • Przez e-mail: support@semstorm.com